Dịch vụ Dịch vụ 1 Dịch vụ 2
Lập danh sách tài sản quản lý
Làm maketing để cho thuê và bán Bất động sản
Lựa chọn người thuê mua bất động sản
Kiểm tra thông tin cẩn thận của khách
Soạn thảo hợp đồng thuê mua bất động sản
Kiểm tra an toàn điện, nước định kỳ
Kiểm tra an toàn ga trước khi khách chuyển vào
Xắp xếp cho khách hàng chuyển vào nhà khi ngày bắt đầu hợp đồng
Thu tiền thuê nhà từ khách thuê và chuyển trả chủ nhà
Dịch vụ hỗ trợ khách 24/24 hr  
Xắp xếp bảo dưỡng và bảo hành trang thiết bị  
Trả lại khoản tiền đặt cọc khi khách ra  
Làm thanh lý hợp đồng  
Kiểm tra danh sách tài sản tại căn nhà khi khách chuyển ra  
Quản lý khóa nhà để mở cửa cho khách  
Báo cáo tình hình quản lý bất động sản mỗi 6 tháng  
Giúp giải quyết các vấn đề giấy tờ với cơ quan có thẩm quyền  
  Đăng ký Đăng ký